Už trukdymą mokesčių mokėtojui disponuoti savo lėšomis turi būti atlyginta

laikrodis

Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 ir 9 d. šiuo metu įtvirtintas dvejopas reguliavimas: 1) mokesčių permoka turi būti grąžinta mokesčių mokėtojui per 30 d. nuo prašymo pateikimo dienos; 2) jeigu atliekamas mokestinis patikrinimas – per 20 d. nuo mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Vadinasi, mokestinio patikrinimo metu palūkanos mokesčių mokėtojų naudai neskaičiuojamos. Palyginimui norime priminti, kad delspinigiai už mokesčių nepriemoką mokesčių administratoriaus naudai skaičiuojami viso mokestinio patikrinimo metu (MAĮ 97-98 str.) – jų skaičiavimas nenutrūksta net ir tuomet, kai mokestinis patikrinimas sustabdomas (žr. 2011 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575–662/2011, 2011 m. kovo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-613/2011)Dabartinis reguliavimas kelia stiprių abejonių dėl esamos situacijos atitikimo teisingumo ir protingumo kriterijams. Toks teisinis reglamentavimas akivaizdžiai pažeidžia mokesčių mokėtojų nuosavybės teises, mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus prievolių pusiausvyrą, sukuria sąlygas mokesčių administratoriui piktnaudžiauti ir neužtikrina mokestinių patikrinimų atlikimo per įmanomai trumpiausius terminus.


TaxHelp komentaras:

Europos žmogaus teisių teismas (toliau – EŽTT) yra išaiškinęs, kad tiek permoka, tiek reikalavimas kompensuoti nuostolius dėl nuosavybės naudojimo apribojimo yra laikomi asmens nuosavybe (žr., pavyzdžiui, 1997 m. birželio 24 d. sprendimą byloje Akkus v. Turkija; 2006 m. birželio 9 d. sprendimą byloje Eko-Elda AVEE v. Graikija). Už nuosavybės teisės ribojimą turi būti atlyginta – šis reikalavimas išplaukia ne tik iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tačiau ir Lietuvos Respublikos  Konstitucijos. Deja, Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 9 d. ne tik neužtikrina šio reikalavimo laikymosi, bet ir jį absoliučiai paneigia. Palūkanų sumokėjimas už laikotarpį, kuris prasideda tik po mokestinio patikrinimo ir baigiasi, kai permoka sugrąžinama, mūsų nuomone, apskritai negali būti laikomas kompensacija, nes neatitinka kompensacijos funkcijos: žalą mokesčių mokėtojas patiria būtent mokestinių patikrinimų metu, kadangi visą tą laiką negali naudotis savo lėšomis, o mokestiniai patikrinimai trunka labai ilgai (atskirais atvejais net iki 4-5 m – žr., pavyzdžiui, 2013 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį adm. b. Nr. I-1300-171/2013). Nors mokestinio patikrinimo terminas ribojamas reikalavimu jį atlikti „per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį“ (MAĮ 119 str. 6 d.), tačiau dėl savo nekonkretumo toks įpareigojimas neleidžia mokesčių mokėtojui ir teismams objektyviai kontroliuoti patikrinimo trukmės. Dabartinis teisinis reguliavimas sudaro sąlygas mokesčių administratoriui piktnaudžiauti, vilkinant visą mokestinio patikrinimo procesą.

 

Mūsų nuomone, siekiant atstatyti mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus prievolių ir interesų pusiausvyrą, užtikrinti tinkamą nuosavybės teisių apsaugą ir nuostolių dėl nuosavybės naudojimo apribojimo kompensavimą, būtina pakeisti MAĮ 87 str. 9 dalį, įtvirtinant, kad palūkanos už mokesčio permoką turi būti skaičiuojamos jos negrąžinus per 87 str. 7 d. 1 p. nustatytą terminą po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos (t. y. per 30 dienų nuo prašymo dėl permokos gavimo dienos), todėl tuo atveju, jei būtų atliekamas mokestinis patikrinimas dėl mokesčio permokos, palūkanos būtų skaičiuojamos mokesčių mokėtojų naudai ir už visą mokestinio patikrinimo laikotarpį po 30 d. termino pasibaigimo.

 

TaxHelp komanda parengė šiuo klausimu pasiūlymą dėl Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 9 d. pakeitimo.


Maloniai kviečiame su pasiūlymu susipažinti. Lauksime Jūsų pastabų.


Pasiūlymas dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalies pakeitimo